Schadeposten

Letselschade bestaat uit verschillende schadeposten. Hier zetten we er een aantal uiteen. Uw schade kan bestaan uit één of meerdere van deze schadeposten. Voor veel schadeposten bestaan genormeerde bedragen die snel kunnen worden uitbetaald. Als uw schade aantoonbaar hoger is dan de genormeerde vergoeding, dan claimen we uw werkelijke schade.

Huishoudelijke hulp
Wanneer als gevolg van letsel huishoudelijke taken niet meer kunnen worden verricht, dan dienen de kosten die gemaakt worden om die taken door anderen te laten verrichten betaald te worden door de aansprakelijke partij. Dit kunnen kosten zijn voor werkzaamheden zijn die gedaan worden door
– vrienden/familie
– ingehuurde kracht
– verpleeghulp

Zelfwerkzaamheid
Als u door het ongeval niet meer in staat bent om uw woning of tuin te onderhouden, dan bent u genoodzaakt hiervoor de hulp van derden in te roepen. Dat kan een familielid, kennis of een professioneel bedrijf zijn. Voorbeelden van dergelijke klussen zijn het schilderen van uw huis, onderhoud van de tuin of een verbouwing van uw huis. De meerkosten die u voor deze uitbestede klussen maakt, komen voor vergoeding door de tegenpartij in aanmerking.
Naast de werkzaamheden die u in en om het huis deed, kan ook worden gedacht aan werkzaamheden die u verrichtte aan uw auto, uw boot of motor. De kosten voor het inhuren van derden om deze werkzaamheden van u over te nemen worden geclaimd bij de tegenpartij.

Verlies van verdienvermogen
Hieronder wordt verstaan het (gehele of gedeeltelijke) verlies van het vermogen om arbeid te verrichten en daarmee inkomsten te verwerven. Zowel werknemers in loondienst als zelfstandig ondernemers hebben hiermee te maken als zij als gevolg van een ongeval tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt raken.
Om te bepalen hoe hoog de schade wegens verlies van arbeidsvermogen is, wordt de situatie van voor het ongeval vergeleken met de situatie na het ongeluk. Ook wordt een prognose gemaakt van hoe de inkomsten zich redelijkerwijs zouden hebben ontwikkeld als het ongeval zich niet zou hebben voorgedaan. Werknemers in loondienst kunnen in beginsel volstaan met het overleggen van hun salarisstroken en/of jaaropgaven vanaf enige tijd voor het ongeval tot en met heden. Bij zelfstandigen wordt gekeken naar de omzet en de winst die zij gedurende de jaren voor het ongeval realiseerden.

Smartengeld
Smartengeld dient als financiële compensatie voor de geleden en te lijden immateriële schade zoals pijn, verdriet, de (blijvende) klachten en beperkingen als gevolg van het ongeval en bijvoorbeeld ontsiering van uw lichaam door een litteken. Smartengeld is dus een vergoeding voor het leed dat u is aangedaan.
klik hier voor meer informatie >>

Reiskosten en eventuele kosten voor begeleiding
Het kan zijn dat u door het ongeval vervangend vervoer moet gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer u voor de behandeling van uw letsel naar een arts of therapeut moet. Deze kosten dienen door de aansprakelijke partij te worden vergoed. Ook de kosten die u maakt voor een bezoek aan de bedrijfsarts vallen hier onder. Indien u ten behoeve van uw behandeling moet reizen heeft u recht op reiskostenvergoeding. Dat kan een kilometervergoeding zijn, maar ook de kosten van taxivervoer. Denk ook aan de reiskosten die gezinsleden maken om bij u op bezoek te komen in het ziekenhuis of de revalidatie-instelling.

Telefoon- en portokosten
Het ligt voor de hand dat u na het ongeval extra telefoon-, porto- en kopiekosten maakt, vanwege het contact met uw letselschadespecialist, medici en andere instanties. Ook deze extra kosten moeten door de tegenpartij worden vergoed.

Ziektekosten
Door een ongeluk kan het slachtoffer in het ziekenhuis belanden of zal het slachtoffer verpleging nodig hebben. Uw zorgverzekering dekt wellicht niet al deze kosten, of u betaalt een eigen risico. De kosten hiervan kunnen eveneens verhaald worden op de aansprakelijke partij.

Ontspanning
Er kunnen extra kosten ontstaan wanneer er aanpassingen gedaan moeten worden voor het beoefenen van sport. Hierbij kan gedacht worden aan een rolstoelsport. Ook vallen kosten die ontstaan wanneer er aanpassingen van de tent, slaapgedeelte en dergelijke gedaan moeten worden wanneer gekampeerd wordt op vakantie.

Aanpassingen in de thuissituatie
Wanneer er ernstige beperkingen zijn, zullen mogelijk aanpassingen in de woning moeten worden gerealiseerd om ervoor te zorgen dat u en uw naasten in uw woning kunt blijven wonen. Deuren zullen wellicht verbreed moeten worden vanwege rolstoelgebruik of woonruimtes zullen anders ingericht moeten worden. De kosten van dergelijke aanpassingen kunnen verhaald worden op de aansprakelijke partij.

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Dit kan via het contactformulier of telefonisch. Wij staan u tijdens kantooruren graag te woord via telefoonnummer 088-808 78 78

Letselschade Test Meer informatie

Zoek een letselschade expert