Algemene voorwaarden - Advies bij letselschade nodig? Kosteloos en vrijblijvend Juridische Hulp!

Mobile Menu

Algemene voorwaarden

Randstad Letselschade & Advies

Artikel 1: Definities

 • Randstad Personenschade: Randstad Personenschade is de handelsnaam van Randstad Personenschade B.V., een besloten vennootschap gevestigd te Rotterdam die als hoofddoel heeft de belangen te behartigen van letselschade slachtoffers. Randstad Personenschade is als zodanig onder nummer 66364264 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Opdrachtgever: Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met Randstad Personenschade op welke wijze ook in onderhandeling is of een overeenkomst betreffende schaderegeling aangaat.
 • Wederpartij: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die aansprakelijk is te achten voor een voorval ten gevolge waarvan de opdrachtgever schade lijdt.
 • Overeenkomst van opdracht, lastgeving en volmacht: Onze overeenkomst die dient ondertekend te worden door de opdrachtgever zodat: (1) de opdracht in behandeling kan worden genomen; en (2) Randstad Personenschade de bevoegdheid heeft om voor en namens de opdrachtgever rechtshandelingen te verrichten.
 • Medische machtiging: De medische machtiging is een overeenkomst waarmee de opdrachtgever, door ondertekening, Randstad Personenschade machtigt om namens en voor rekening van de opdrachtgever de benodigde medische informatie en advisering in te winnen.

Artikel 2: Toepasselijkheid en Totstandkoming

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gesloten overeenkomst tussen Randstad Personenschade en haar opdrachtgever waarbij deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts wettig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen beide partijen door middel van een wederkerige overeenkomst zijn vastgesteld.
 • Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. De overeenkomst is rechtsgeldig op basis van wilsverklaring van de opdrachtgever, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij door stilzwijgende acceptatie ten aanzien van de door Randstad Personenschade aangevangen werkzaamheden op de wederpartij, mits deze voor de opdrachtgever kenbaar zijn, gericht op de geleden of de te lijden schade van de opdrachtgever.
 • Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zullen Randstad Personenschade en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, zoveel mogelijk rekening houdend met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
 • Randstad Personenschade behoudt zich het recht om de door de opdrachtgever ingeroepen hulp af te wijzen.
 • Randstad Personenschade aanvaardt geen algemene voorwaarden van een opdrachtgever. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Randstad Personenschade op de opdracht van toepassing zijn verklaard.

Artikel 3: Uitvoering van Overeenkomst

 • Randstad Personenschade zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Elke opdracht wordt schriftelijk aanvaard, waartoe een overeenkomst tussen Randstad Personenschade en de opdrachtgever kan worden opgesteld en ondertekend. Bij onduidelijkheden prevaleert de tekst van de overeenkomst en daarna de tekst van deze voorwaarden boven de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (B.W.). Zo nodig, in afwijking van artikel 7:404 B.W., bepaalt Randstad Personenschade wie met de uitvoering van een opdracht wordt belast, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke anders is overeengekomen bij het aanvaarden van de opdracht.
 • Hoewel Randstad Personenschade voortdurend zal streven de opdrachtgever een realistisch beeld inzake de ontwikkeling van het schadeverloop en de resultaten te geven, kan dit nimmer leiden tot enige vorm van garantie op verwacht resultaat. Randstad Personenschade is dan ook tot geen enkele vergoeding gehouden in het geval de opdrachtgever teleurgesteld is met betrekking tot hun verwachtingen dan wel meent op welke wijze en in welke vorm ook benadeeld te zijn.
 • Randstad Personenschade wijst op voorhand iedere aansprakelijkheid af, behoudens aansprakelijkheid die voortvloeit uit grove schuld of uit een opzettelijke behandelingshandeling van Randstad Personenschade zoals vermeld in Artikel 7 van deze voorwaarden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Randstad Personenschade aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Randstad Personenschade worden verstrekt. Indien de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Randstad Personenschade worden verstrekt, is Randstad Personenschade gerechtigd de door vertraging ontstane extra kosten tegen het overeengekomen tarief bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Randstad Personenschade is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, wanneer zij zich heeft gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens kenbaar hoorde te zijn voor Randstad Personenschade.

Artikel 4: Deskundigen

 • Alleen Randstad Personenschade, als rechtspersoon en opdrachtnemer, is gerechtigd om opdrachten van opdrachtgevers te aanvaarden. Een medewerker van Randstad Personenschade is bevoegd om namens Randstad Personenschade, als opdrachtnemer, opdrachten te aanvaarden. Alleen Randstad Personenschade is aansprakelijk voor de uitvoering van een opdracht. De volgende artikelen uit het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten: 7:404, 7:407, lid 2, en 7:409.
 • Randstad Personenschade zal derden inschakelen voor de opdracht, mits dit genoodzaakt is om de opdracht adequaat uit te voeren.
 • De deskundigen, die door Randstad Personenschade zijn ingeschakeld, nemen bij de uitvoering van opdrachten de relevante beroepsregels in acht. Door Randstad Personenschade te machtigen, aanvaardt de opdrachtgever de verplichtingen en beperkingen die kunnen voortvloeien uit de relevante beroepsregels.
 • Randstad Personenschade zal de inschakeling van derden vooraf met de opdrachtgever bespreken, indien dit redelijkerwijs mogelijk en/of wettelijk verplicht is. Randstad Personenschade is niet genoodzaakt om de inschakelingen van de volgende derden vooraf te bespreken met de opdrachtgever: de medische deskundigen, deurwaarders, koeriers en (beëdigde) vertalers. De kosten van de inschakeling van de deskundigen zijn voor rekening van de opdrachtgever voor zover van deze kosten niet door de betrokkenen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.
 • Randstad Personenschade is niet aansprakelijk voor de derden die zij in verband met het uitvoeren van een opdracht inschakelt. Randstad Personenschade is geoorloofd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 5: Gegevensverstrekking en Medewerking

 • De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, indien en zolang de opdracht in behandeling is bij Randstad Personenschade, om alle gewenste en benodigde medewerking te verlenen die vereist is voor de behandeling van de opdracht, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante gegevens en/of stukken ter beschikking te stellen aan Randstad Personenschade. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens aan Randstad Personenschade.
 • Bij de behandeling van de opdracht kan het voorkomen dat er medische informatie wordt opgevraagd bij de behandelende medici (huisarts, fysiotherapeut, specialist, verzekeringsbedrijf(arbo)arts en derge­lijke). De te ontvangen medische informatie zal worden voorgelegd aan een medisch adviseur.
 • Randstad Personenschade hanteert bij het verzamelen, verwerken, opslaan en afstaan van de relevante persoonsgegevens de wetgeving van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG”).

Artikel 6: Ontbinding en Opschorting van Overeenkomst

 • Het einde van een opdracht wordt erkend door voltooiing. Randstad Personenschade is geoorloofd om een opdracht tussentijds te beëindigen of de uitvoering van een opdracht op te schorten indien zij daarvoor redelijke gronden ziet. In dat geval, zal Randstad Personenschade verbaal of in het geschrift haar bevindingen rapporteren. Hierop wordt Artikel 7:408 lid 2 BW voorts terzijde gesteld.
 • Indien de opdrachtgever voortijdig de opdracht bij Randstad Personenschade beëindigt of overstapt naar een andere belangenbehartiger zal Randstad Personenschade de inmiddels gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen en/of verrekenen met de voorschotten die aan de opdrachtgever door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij zijn verstrekt of zal verstrekken.
 • Randstad Personenschade is geoorloofd om de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht, lastgeving en volmacht op te schorten of te ontbinden indien:
  • De opdrachtgever zijn/haar overeengekomen verplichtingen jegens Randstad Personenschade niet nakomt;
  • De opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt ​​of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert;
  • De opdrachtgever overlijdt of – in het geval bij rechtspersonen – door een besluit tot ontbinding; of
  • Randstad Personenschade vreest, gebaseerd op andere redelijke gronden, dat de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen jegens Randstad Personenschade niet zal nakomen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Randstad Personenschade strekt zich niet verder uit dan uit de volgende leden blijkt. Onder Randstad Personenschade worden in voorkomend geval mede begrepen haar bestuurder(s) en medewerkers, alsmede allen die voor en/of namens Randstad Personenschade werkzaam zijn.
 • Randstad Personenschade is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is veroorzaakt door:
  • Haar ingeschakelde externe deskundigen dan wel door het gebruik van hulpzaken of van gegevens of bescheiden, die afkomstig zijn van de opdrachtgever of van derden.
  • Het niet of niet goed functioneren van gebruikte apparatuur, ongeacht of het niet of niet goed functioneren gevolg is van defecten of van externe oorzaken, zoals stroomuitval, tijdens de uitvoering van de opdracht. Onder apparatuur worden ook de besturingsprogramma’s en andere software verstaan.
 • De aansprakelijkheid van Randstad Personenschade is beperkt tot schade aan personen en zaken, met uitzondering van schade aan ondergeschikten of zaken van de opdrachtgever. Voor gevolgschade of indirecte schade is Randstad Personenschade nimmer aansprakelijk. Randstad personenschade kan aansprakelijk gesteld worden voor zuivere vermogensschade indien het is ontstaan door het verwijtbaar laten verlopen van een termijn, of door een andere toerekenbare tekortkoming tijdens de uitvoering van de opdracht door Randstad Personenschade.
 • Indien Randstad Personenschade in verband met de uitvoering van de opdracht jegens derden aansprakelijk wordt gehouden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in het voorgaande is uitgesloten of beperkt, is de opdrachtgever gehouden Randstad Personenschade ter zake daarvan te vrijwaren.
 • Iedere rechtsvordering tegen Randstad Personenschade vervalt na verloop van één jaar nadat de schade waarvoor Randstad Personenschade aansprakelijk wordt gehouden, zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Artikel 8: Facturering en Betaling

 • In principe factureert Randstad Personenschade aan de aansprakelijke wederpartij. Deze facturen, tevens de tussentijdse en/of de facturen gecreëerd voor de doorberekening van de door haar in het kader van de overeengekomen opdracht gemaakte kosten, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.
 • Alle betalingen dienen zonder enig beroep op compensatie, korting of opschorting te geschieden op de door Randstad Personenschade opgemaakte of aangegeven facturen.
 • Als een factuur van Randstad Personenschade niet of niet geheel binnen de aangeduide 14 dagen zijn betaald, dan is de opdrachtgever over het niet-betaalde bedrag een rente verschuldigd dat 1% per maand bedraagt, tenzij de wettelijke rentepercentage hoger is, waar in dat geval de aangeduide wettelijke rentepercentage zal gelden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. De rente over het niet-betaalde bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment ter inning van de volledige vordering. Tevens is Randstad Personenschade geoorloofd om zonder voorafgaande aankondiging juridische stappen te ondernemen. Alle redelijk kosten die gemaakt zijn om de inning van de volledige vordering te realiseren, zowel in als buiten rechte, komen voor de rekening van de opdrachtgever. Niettemin, geldt dat delen van een maand gefactureerd worden als een gehele maand.
 • Als de opdrachtgever na ontvangst van een schriftelijke aanmaning in gebreke blijft betalen, zullen de buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten (waaronder inbegrepen, de gerechtskosten en de kosten van rechtsbijstand), evenals alle andere kosten gemaakt ter inning van de volledige vordering gefactureerd worden aan de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het niet-betaalde bedrag, met een minimum van €40,-. Randstad Personenschade mag het bedrag zoals bovengenoemd gedurende de looptijd van deze overeenkomst verhogen, indien en voor zover het wettelijk redelijk is gesteld.
 • Indien een factuur of declaratie dat in het kader van Artikel 6:96 B.W. verhaalbaar is op een aansprakelijke partij of anderszins, zal Randstad Personenschade pogen deze volledig te verhalen. Potentiële verrekeningen met de opdrachtgever zal per geval worden beoordeeld.
 • Indien Randstad Personenschade namens haar opdrachtgever of anderszins opdracht geeft tot het verstrekken van informatie of het verrichten van een dienst, dient de daarop betrekking hebbende factuur op straffe van verval van die factuur en dus van de betalingsverplichting van Randstad Personenschade, binnen 30 dagen na de dag waarop de informatie door Randstad Personenschade is ontvangen of de dienst aan Randstad Personenschade is geleverd, te zijn toegezonden. Het bewijs van toezending van de informatie of het verstrekken van de dienst binnen de gestelde termijn, rust op de schuldeiser.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Randstad Personenschade en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Randstad Personenschade onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 9: Vernietiging van Oude Dossiers

 • Randstad Personenschade zal de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever voor een gedurende periode van vijf jaar, als standaard norm voor interne doeleinden, in het digitale archief van Randstad Personenschade bewaren, voor zoverre het noodzakelijk is, als voorgeschreven in artikel 5.1 AVG en is vastgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor het opvragen van oude dossiers uit dit digitale archief zijn kosten aan verbonden.
 • Na verloop van de periode die is vastgesteld als noodzakelijk zal het dossier en de zich daarin bevindende persoonlijke gegevens zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

Artikel 10: Toepasselijk Recht

 • Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. Een opdrachtgever kan een vertaling in een andere taal opvragen in zo verre dat bij verschil van inhoud of strekking de Nederlandse tekst bindend is gesteld.
 • Het Nederlands recht is van toepassing op de verhouding tussen de opdrachtgever en Randstad Personenschade waarbij geschillen uitsluiten voorgelegd worden aan de rechter in het arrondissement Rotterdam.

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen minuten vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselvergoeding.
Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor alle opgelopen letselschade.