Ede, R. Adiguzel - Advies bij letselschade nodig? Kosteloos en vrijblijvend Juridische Hulp!

Mobile Menu

Ede, R. Adiguzel

Artikel 1: Definities

 • Randstad Personenschade: Randstad Personenschade is de handelsnaam van Randstad Personenschade B.V., een besloten vennootschap gevestigd te Rotterdam die als hoofddoel heeft de belangen te behartigen van letselschade slachtoffers. Randstad Personenschade is als zodanig onder nummer 66364264 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Cliënt: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met Randstad Personenschade op welke wijze ook in onderhandeling is of een overeenkomst betreffende schaderegeling aangaat.
 • Wederpartij: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die aansprakelijk is te achten voor een voorval ten gevolge waarvan cliënt schade lijdt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gesloten overeenkomst tussen Randstad Personenschade en haar cliënt waarbij deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, evenals op onderhandelingen over overeenkomsten, ongeacht of die tot stand zijn gekomen voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts wettig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen beide partijen door middel van wederkerige overeenkomst zijn vastgesteld.
 • De overeenkomst is rechtsgeldig op basis van wilsverklaring van cliënt, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij door stilzwijgende acceptatie ten aanzien van door Randstad Personenschade aangevangen werkzaamheden op de wederpartij, mits deze voor cliënt kenbaar zijn, gericht op door cliënt geleden schade.
 • Randstad Personenschade behoudt zich het recht om de door cliënt ingeroepen hulp af te wijzen.
 • Randstad Personenschade aanvaardt geen algemene voorwaarden van een opdrachtgever of cliënt. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Randstad Personenschade op de opdracht van toepassing zijn verklaard.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgsopdrachten van cliënt.
 • Het Nederlands recht is van toepassing op de verhouding tussen cliënt en Randstad Personenschade.

Artikel 3: Uitvoering van Overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht door Randstad Personenschade. Op de opdracht is de regeling in Boek 7 Titel 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing, behoudens en voor zover daarvan in deze voorwaarden, en/of de overeenkomst met cliënt, niet wordt afgeweken.
 • Elke opdracht wordt schriftelijk aanvaard, waartoe een overeenkomst tussen Randstad Personenschade en cliënt kan worden opgesteld en ondertekend. Bij onduidelijkheden prevaleert de tekst van die overeenkomst en daarna van deze voorwaarden boven het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek. Zo nodig in afwijking van artikel 7:404 BW, bepaalt Randstad Personenschade wie met de uitvoering van een opdracht wordt belast, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de aanvaarding van de opdracht anders is overeengekomen.
 • Hoewel Randstad Personenschade voortdurend zal streven cliënt een realistisch beeld inzake de ontwikkeling van het schadeverloop en de resultaten te geven, kan dit nimmer leiden tot enige vorm van garantie op verwacht resultaat. Randstad Personenschade is dan ook tot geen enkele vergoeding gehouden in het geval cliënt teleurgesteld is met betrekking tot hun verwachtingen dan wel meent op welke wijze en in welke vorm ook te zijn benadeeld.
 • Randstad Personenschade wijst op voorhand iedere aansprakelijkheid af, behoudens aansprakelijkheid die voortvloeit uit grove schuld of uit een opzettelijke behandelingshandeling van Randstad Personenschade zoals vermeld in artikel 9 van deze voorwaarden.
 • Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Randstad Personenschade aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijding aan Randstad Personenschade worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Randstad Personenschade zijn verstrekt, heeft Randstad Personenschade het recht de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het overeengekomen tarief aan cliënt in rekening te brengen.
 • Randstad Personenschade is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Randstad Personenschade kenbaar hoorde te zijn.
 • Cliënt vrijwaart Randstad Personenschade voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke aan cliënt toerekenbaar zijn.
 • Randstad Personenschade is op voorhand gemachtigd om in het kader van de verlenen of verleende bijstand namens cliënt die rechtsbehandelingen te verrichten die zij wenselijk of noodzakelijk acht.
 • Cliënt gaat akkoord dat de te verzamelen medische en andere al dan niet vertrouwelijke informatie ter beschikking staat van de letselschadespecialisten van Randstad Personenschade en ter beschikking wordt gesteld aan allen betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 5: Verplichtingen van Randstad Personenschade

 • Randstad Personenschade zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De door Randstad Personenschade ingeschakelde deskundigen nemen bij de uitvoering van opdrachten de relevante beroepsregels in acht. Door het verstrekken van de opdracht aanvaardt cliënt de mogelijk uit desbetreffende beroepsregels voortvloeiende verplichtingen en beperkingen.

Artikel 6: Deskundigen

 • Alleen Randstad Personenschade aanvaardt opdrachten van cliënten. Een voor Randstad Personenschade medewerker kan namens Randstad Personenschade een opdracht aanvaarden, maar slechts Randstad Personenschade is de opdrachtnemer. Alleen Randstad Personenschade is aan te spreken op de uitvoering van een opdracht. De artikelen 7:404 en 7:407, tweede lid, en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.
 • Randstad Personenschade is niet aansprakelijk voor derden die zij in verband met het uitvoeren van een opdracht inschakelt. Randstad Personenschade mag een door een ingeschakelde derde gebruikte beperking van aansprakelijkheid namens cliënt aanvaarden.
 • Als er derden worden ingeschakeld en indien redelijkerwijs mogelijk, dan wordt dat met cliënt besproken. De inschakelingen van de medische deskundigen, deurwaarders, koeriers en (beëdigde) vertalers, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de benodigde werkzaamheden, hoeft niet besproken te worden met cliënt. De kosten van de inschakeling van de deskundigen zijn voor rekening van cliënt voor zover van deze kosten niet door de betrokkenen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 7: Gegevensverstrekking en Medewerking

 • Cliënt dient ervoor zorg te dragen, indien en zolang de zaak bij Randstad Personenschade in behandeling is, om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante gegevens en/of stukken aan Randstad Personenschade ter beschikking te stellen. Cliënt is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens aan Randstad Personenschade voor de behandeling van de zaak.
 • Indien cliënt voortijdig de zaak bij Randstad Personenschade beëindigt of indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, kan Randstad Personenschade de inmiddels gemaakte kosten bij cliënt in rekening brengen en/of verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan cliënt verstrekte of te verstrekken voorschotten.
 • Bij de behandeling van de zaak kan het voorkomen dat er medische informatie wordt opgevraagd bij de behandelende medici (huisarts, fysiotherapeut, specialist, verzekeringsbedrijf(arbo)arts en derge­lijke). De te ontvangen medische informatie zal worden voorgelegd aan een medisch adviseur.
 • Met het ondertekenen van de medische machtiging(en) en de opdrachtovereenkomst machtigt cliënt Randstad Personenschade om namens en voor rekening van cliënt de benodigde medische informatie en advisering in te winnen.
 • Cliënt machtigt de medisch adviseur om de daaruit voortvloeiende informatie en factuur naar het adres van Randstad Personenschade te sturen en machtigt in dat verband laatstgenoemde om namens en voor rekening van cliënt haar te betalen. Tevens wordt machtiging verleend om de betaalde facturen te verhalen op de aansprakelijke partij.
 • Randstad Personenschade hanteert bij het verzamelen, verwerken, opslaan en afstaan van de relevante persoonsgegevens de wetgeving van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG”) eveneens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WBP”).

Artikel 8: Ontbinding en Opschorting van Overeenkomst

 • Het einde van een opdracht wordt erkend door voltooiing. Randstad Personenschade is geoorloofd om een opdracht tussentijds te beëindigen of de uitvoering op te schorten indien zij daarvoor redelijke gronden ziet. In dat geval, zal Randstad Personenschade verbaal of in het geschrift haar bevindingen rapporteren. Hierop wordt Artikel 7:408 lid 2 BW voorts terzijde gesteld.
 • Randstad Personenschade is geoorloofd om de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien:
  • Cliënt zijn/haar overeengekomen verplichtingen jegens Randstad Personenschade niet nakomt;
  • Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt ​​of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert;
  • Cliënt overlijdt of – in het geval bij rechtspersonen – door een besluit tot ontbinding; of
  • Randstad Personenschade vreest, gebaseerd op andere redelijke gronden, dat cliënt zijn/haar verplichtingen jegens Randstad Personenschade niet zal nakomen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 • De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Randstad Personenschade en van iedereen die voor of namens haar werkzaam is, ondergeschikten, hulppersonen hieronder begrepen, kan uitsluitend worden gebaseerd op schending van de in artikel 5 van deze voorwaarden omschreven verplichtingen.
 • De aansprakelijkheid van Randstad Personenschade reikt niet verder dan uit de navolgende leden blijkt. Onder Randstad Personenschade worden in voorkomend geval ook verstaan haar bestuurder(s) en werknemers en allen die op welke wijze dan ook voor Randstad Personenschade werkzaam zijn.
 • Randstad Personenschade is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is veroorzaakt door de door haar ingeschakelde externe deskundigen dan wel door het gebruik van hulpzaken of van gegevens of bescheiden, die afkomstig zijn van de opdrachtgever of van derden.
 • Randstad Personenschade is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is terug te voeren op het niet functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, ongeacht of het niet functioneren gevolg is van defecten of van externe oorzaken als stroomuitval. Onder apparatuur worden ook de besturingsprogramma’s en andere software verstaan.
 • De aansprakelijkheid van Randstad Personenschade is beperkt tot schade aan personen en zaken, met uitzondering van schade aan ondergeschikten of zaken van de opdrachtgever. Voor gevolgschade of indirecte schade is Randstad Personenschade nimmer aansprakelijk.
 • Indien zuivere vermogensschade ontstaat door het verwijtbaar laten verlopen van een termijn, of door een andere toerekenbare tekortkoming in de behandeling van de opdracht door Randstad Personenschade, is de aansprakelijkheid gelimiteerd tot het in lid 8 genoemde bedrag.
 • Het maximale bedrag waarvoor Randstad Personenschade aansprakelijk kan zijn, bedraagt € 250.000,00 per geval, waarbij een reeks schades uit dezelfde oorzaak als één geval wordt beschouwd.
 • Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door Randstad Personenschade afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Randstad Personenschade in rekening gebrachte honorarium, tot een bedrag van ten hoogste € 15.000,00.
 • Indien Randstad Personenschade in verband met de uitvoering van de opdracht jegens derden aansprakelijk wordt gehouden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in het voorgaande is uitgesloten of beperkt, is de opdrachtgever gehouden Randstad Personenschade terzake daarvan te vrijwaren.
 • Iedere rechtsvordering tegen Randstad Personenschade vervalt na verloop van één jaar nadat de schade waarvoor Randstad Personenschade aansprakelijk wordt gehouden, zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Artikel 10: Facturering en Betaling

 • In principe factureert Randstad Personenschade aan cliënt. Deze facturen, tevens de tussentijdse en/of de facturen gecreëerd voor de doorberekening van de door haar in het kader van de overeengekomen opdracht gemaakte kosten, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Deze voorwaarden zijn ten alle tijden van toepassing tenzij dit anders is bepaald in het geschrift met cliënt in de overeengekomen overeenkomst.
 • Alle betalingen dienen te worden voltooid zonder beroep op compensatie, korting of opschorting, op de door Randstad Personenschade gecreëerde facturen of aan te geven wijze.
 • Als een factuur van Randstad Personenschade niet of niet geheel binnen de aangeduide 14 dagen zijn betaald, dan is cliënt over het niet-betaalde bedrag een rente verschuldigd dat 1% per maand bedraagt, tenzij de wettelijke rentepercentage hoger is, waar in dat geval de aangeduide wettelijke rentepercentage zal gelden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. De rente over het niet-betaalde bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment ter inning van de volledige vordering. Tevens is Randstad Personenschade geoorloofd om zonder voorafgaande aankondiging juridische stappen te ondernemen. Alle redelijk kosten die gemaakt zijn om de inning van de volledige vordering te realiseren, zowel in als buiten rechte, komen voor de rekening van cliënt. Niettemin, geldt dat delen van een maand gefactureerd worden als een gehele maand.
 • Als cliënt na ontvangst van een schriftelijke aanmaning in gebreke blijft betalen, zullen de buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten (waaronder inbegrepen, de gerechtskosten en de kosten van rechtsbijstand), evenals alle andere kosten gemaakt ter inning van de volledige vordering gefactureerd worden aan cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het niet-betaalde bedrag, met een minimum van € 250,00. Randstad Personenschade mag het bedrag zoals bovengenoemd gedurende de looptijd van deze overeenkomst verhogen, indien en voor zover het wettelijk redelijk is gesteld.
 • Indien een factuur of declaratie dat in het kader van BW 6:96 verhaalbaar is op een aansprakelijke partij of anderszins, zal Randstad Personenschade pogen deze volledig te verhalen. Potentiële verrekeningen met cliënt zal per geval worden beoordeeld. Afspraken hierover worden opgenomen in de overeenkomst als voorgelegd in Artikel 3 van deze voorwaarden.
 • Indien Randstad Personenschade namens haar cliënt of anderszins opdracht geeft tot het verstrekken van informatie of het verrichten van een dienst, dient de daarop betrekking hebbende factuur op straffe van verval van die factuur en dus van de betalingsverplichting van Randstad Personenschade, binnen 30 dagen na de dag waarop de informatie door Randstad Personenschade is ontvangen of de dienst aan Randstad Personenschade is geleverd, te zijn toegezonden. Het bewijs van toezending van de informatie of het verstrekken van de dienst binnen de gestelde termijn, rust op de schuldeiser.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van cliënt zullen de vorderingen van Randstad Personenschade en de verplichtingen van cliënt jegens Randstad Personenschade onmiddellijk opeisbaar zijn.
Artikel 11: Intellectuele Vermogensrecht 
 • Randstad Personenschade is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken, beëindigd of volbracht. Op grond van de Auteurswet behoudt Randstad Personenschade zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen.
 • Randstad Personenschade behoudt het recht de toegenomen kennis door de uitvoering van de werkzaamheden voor andere doeleinden te gebruiken, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 12: Vernietiging van Oude Dossiers 
 • Randstad Personenschade zal de persoonlijke gegevens van cliënt voor een gedurende periode van vijf jaar als standaard norm voor interne doeleinden in het digitale archief van Randstad Personenschade bewaren, voor zoverre het noodzakelijk is als voorgeschreven in artikel 5.1 AVG. Voor het opvragen van oude dossiers uit dit digitale archief zijn kosten aan verbonden.
 • Na verloop van de periode die is vastgesteld als noodzakelijk zal het dossier en de zich daarin bevindende persoonlijke gegevens zonder nadere aankondiging worden vernietigd.
Artikel 13: Toepasselijk recht 
 • Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. Een cliënt kan een vertaling in een andere taal opvragen in zo verre dat bij verschil van inhoud of strekking de Nederlandse tekst bindend is gesteld.
 • Het Nederlands recht is van toepassing op de verhouding tussen cliënt en Randstad Personenschade waarbij geschillen uitsluiten voorgelegd worden aan de rechter in het arrondissement Rotterdam.

Meld jouw letselschade direct.

Heb je schade opgelopen en wilt u smartengeld eisen, dan is het melden de eerste stap. Lees op deze pagina hoe wij je kunnen helpen bij letselschade.