Minderjarig: Letselschade bij kinderen - Advies bij letselschade nodig? Kosteloos en vrijblijvend Juridische Hulp!

Mobile Menu

Minderjarig: Letselschade bij kinderen

Voor ouders is het de grootste nachtmerrie: letselschade bij kinderen. Je kind krijgt een ongeluk en loopt blijvend letsel op. Gelukkig valt het letsel vaak mee. Maar soms hebben we te maken met ernstig en blijvend letsel bij kinderen.

Letselschade kind anders dan bij volwassene
Het behandelen van een letselschade van een kind is anders dan voor een volwassene. Niet alleen emotioneel is het anders, maar ook schadetechnisch zijn er andere aandachtspunten.
Bij een volwassene vergelijk je de situatie voor het ongeval met de situatie na het ongeval. Maar hoe doe je dat bij een kind, dat ten tijde van het ongeval nog volop in ontwikkeling was? Wat ga je vergelijken en hoe ga je dat doen?

Wie is aansprakelijk?
Kinderen zijn extra kwetsbaar in het verkeer. Zo zien zij niet snel het gevaar of steken over zonder op te letten. De gevolgen kunnen ernstig zijn. Het is daarom goed om te weten welke rechten u in deze situaties hebt als er sprake is van letselschade.

Letselschade bij een kind in het verkeer; kind jonger dan 14
Als een kind letselschade in het verkeer heeft opgelopen, gelden er bijzondere aansprakelijkheidsregels ter bescherming van het kind. De leeftijd van het kind is van belang bij deze verkeersaansprakelijkheid op grond van art. 185 WVW. Als het slachtoffer van een aanrijding op de openbare weg met een motorrijtuig een kind is dat jonger is dan 14 jaar, dan krijgt het kind 100% van zijn schade vergoed. Een en ander behoudens overmacht in de zin van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de zijde van het kind wat betreft het ontstaan van de aanrijding. Opzet betekent willens en wetens handelen. Opzet bij een kind is niet eenvoudig aan te tonen. Er is bij de 100%-regel nooit plaats voor een beroep op eigen schuld aan de zijde van het kind.

Letselschade bij een kind in het verkeer; kind 14 jaar of ouder
Kinderen van 14 jaar en ouder krijgen bij een beroep op art. 185 WVW minstens 50% van hun letselschade vergoed. De causale verdeling – als de bestuurder bijvoorbeeld 95% schuld heeft en het kind op de fiets 5%, is deze verdeling 95/5 – en de billijkheidscorrectie bepalen dan of er meer dan 50% van de schade vergoed moet worden. Een en ander behoudens overmacht aan de zijde van de bestuurder van het motorrijtuig of wanneer de gedragingen van het kind opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid opleveren. Van overmacht is hier sprake als de bestuurder rechtens geen enkel verwijt kan worden gemaakt wat betreft de wijze waarop hij aan het verkeer deelnam. De bestuurder wordt daarbij geacht te anticiperen op onvoorzichtig rijgedrag van andere weggebruikers. Een beroep op overmacht heeft dan ook zelden succes. Als het beroep op overmacht echter slaagt, vervalt de verplichting tot het vergoeden van de letselschade volledig.

In diverse rechterlijke uitspraken zijn criteria ontwikkeld om te bepalen wanneer sprake is van aan opzet grenzende roekeloosheid. Dit doet zich niet heel gauw voor. Als van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid sprake is, geldt de voor het slachtoffer gunstige 50%-regel niet, maar de gewone eigen schuld-regeling van art. 6:101 BW. De causale verdeling en de billijkheidscorrectie bepalen dan welk percentage van de schade vergoed moet worden. Ook dit is verder uitgekristalliseerd in verschillende rechterlijke uitspraken.

Tegenpartij altijd aansprakelijk
Bij een verkeersongeval met een kind onder de 14 jaar is de tegenpartij altijd aansprakelijk en dient de tegenpartij de letselschade 100% te vergoeden. Ook als het kind schuld heeft aan het ongeval.
‍De tegenpartij kan zich in uitzonderlijke gevallen wel beroepen op overmacht: bijvoorbeeld als de gedraging van het kind zo onwaarschijnlijk was dat de autobestuurder er geen rekening mee kon houden. De slagingskans van zo’n beroep is echter niet groot.

Toekomstige schade
Hoe jonger het kind, hoe moeilijker het is zijn toekomstige schade goed in te schatten. Hoe kun je bijvoorbeeld van een 3-jarig kind inschatten hoe zijn/haar carrière er uit gezien zou hebben? Vaak zoeken we dan aansluiting bij het opleidingsniveau van ouders of broers of zussen.

Goed afwikkelen kost tijd
Het afwikkelen van ernstige letselschadezaken bij kinderen duurt jaren. Dat komt omdat we de ontwikkeling van het kind dan goed willen volgen. Je moet eerst weten op welk niveau het kind na het ongeval zal functioneren. Welke opleiding zal hij/zij nog volgen? Welk werk (met welk salaris) hij/zij nog doen?

Kantonrechter
De ouders treden op als wettelijk vertegenwoordiger van hun minderjarige kind. Soms kunnen we een zaak wel snel regelen voor een minderjarig kind. Dan moeten de ouders toestemming aan de kantonrechter vragen. Pas als de ouders en de kantonrechter akkoord zijn, kunnen we de zaak dan regelen. Het vragen van deze toestemming, regelen wij ook voor u.

Schadevergoeding
De schadevergoeding voor het kind moet op een speciale bankrekening worden gestort. De rekening moet op naam van het kind staan en een ‘BEM-clausule’ bevatten. BEM staat voor Bescherming Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Het geld op deze rekening staat vast totdat het kind meerderjarig is geworden. Als het kind of diens ouders eerder geld van de rekening wil halen, mag dit pas na toestemming van de kantonrechter.

 

Meld jouw letselschade direct.

Heb je schade opgelopen en wilt u smartengeld eisen, dan is het melden de eerste stap. Lees op deze pagina hoe wij je kunnen helpen bij letselschade.